DERNEK TÜZÜĞÜ

YANIK VE YANGIN AFETLERİ DERNEĞİ

MADDE 1. DERNEĞİ ADI VE MERKEZİ

Adı : Yanık ve Yangın Afetleri Derneği 
Merkezi  : Ankara'dır.

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI

Yanık ve Yangın afetleri ile ilgili konularda araştırma, eğitim, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyette bulunmak ve iletişimi sağlamak.

MADDE 3. DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Türkiye'de aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek.

 2. Yayın organları ve konferanslar aracılığı ile yurt çapında kamuyu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak.

 3. Yangın afetlerinin önlenmesine yönelik konularda kamuyu aydınlatacak faaliyetlerde bulunmak.

 4. Yangınların neden olduğu afetler ve yanık ile ilgili konularda nitelikli eleman yetiştirilmesi ve eğitilmesi için burslar sağlamak, konusuyla ilgili amacına yönelik tesis ve organizasyonlar kurmak.

 5. Yanık ve yangınların neden olduğu afetlerle ilgili konularda uluslararası benzer kuruluşlarla bilimsel ve örgütsel işbirliği yapmak.

 6. Yangın afetleri ile ilgili yasal düzenlemelere yardımcı olabilecek çalışmalar yapmak, sosyal ve tıbbi yardımlaşmaları düzenlemek.

MADDE 5. DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

 1. 18 yaşını bitirmiş ve Türk vatandaşı olmak,

 2. Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. Yanık ve yangınların neden olduğu afetlerle ilgili dallarda çalışan, hekim, biyolog, kimyager, sosyolog, mühendis ve yangın konusunda uzman meslek mensupları yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğunun karan ile üye kaydedilebilirler.(Dernekler kanunundaki hükümler saklıdır).

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKMA ÇIKARMA

 1. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenler,

 2. Dernekler kanunun 17 inci maddesine göre üyeliği sona erenler,

 3. İstifa sureti ile ayrılanlar,

 4. Dernek Yönetim Kurulunca ihraç edilenler,

 5. Yıllık aidatını ödemeyenlerin (bu üyeler Yönetim Kurulunca uyarılır ve kendilerine 30 günlük süre tanınır. Bu süre içerisinde aidatını ödemeyenlerin) kayıtlan Yönetim Kurulunca silinir. (Dernekden çıkanlar veya çıkarılanlar dernek paralan ve mal varlığı üzerine hak iddia edemezler)

MADDE 7. ONURSAL ÜYELER

Sağlık bilimlerine, yanık ve yangın afetleri ile ilgili konularda topluma hizmette bulunan Türk ve yabancı uyruklu kişiler Derneğin Onursal Üyeliğine seçebilirler. Onursal Üyeliğe kabule 2/3 oy çoğunluğu ile genel kurul yetkilidir.

MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel kurul,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Denetleme kurulu,

MADDE 9. GENEL KURUL VE TOPLAMA ZAMANI

Genel Kurul Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. (Onursal Üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz ve Yönetim ve denetim Kurullarına üye olamazlar). Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. İki yılda bir Yönetim Kurulunun tesbit ettiği gün ve saatte Dernek Merkezinin bulunduğu yerde olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanabilir.

MADDE 10. GENEL KURULA ÇAĞIRMA ŞEKLİ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri, ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantının günü belirlenir. İlk ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebebleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığına dair ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslara göre de mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

MADDE 11. TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantısı, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12. TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerin yandan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlan hizasına imza atarak toplantı yerine giderler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinin biri tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının iptalini gerektirmez. Genel Kurula bir başkan, yeter sayıda başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

MADDE 13. GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR, OY KULLANMA VE KARAR USULLERİ

 1. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'nu tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 2. Genel Kurulda kararlar açık oyla ve üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Ancak Genel Kurulda Derneğin feshine karar verilebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda olması şarttır.
  İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması üzerine üyeler 21'inci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

MADDE 14. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunca ilan edilmesine karar verilmesi,

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 6. Derneğin fesh edilmesi,

 7. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 8. Yetkili resmi mercilerden izin almak suretiyle Demeğin uluslararası faaliyetlerde bulunması ve yurt dışındaki Dernek ve Kuruluşlara üye olarak katılmasına yada ayrılmasına karar vermek,

MADDE 15. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Demeğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üyeleri arasından 5 asil ve 5 yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bîr sekreter seçer. Yönetim Kumlu en az üç ayda bir toplanır. Üst üste üç defa toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesi yerine en çok oy alan yedek üyelerden biri getirilir.

GÖREVLERİ:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinin bir veya birkaçına yetki vermek,

 2. Her türle satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapmak,

 3. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçe hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

 4. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 16. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

Başkan: Yönetim Kuruluna başkanlık ederBaşkan Vekili: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlığı vekalet eder.
Sekreter: Derneğin yazı işleri ile gelen-giden yazı dosyalarını, Karar defterini demirbaş defterini ve üye sicil dosyalarını düzenler.
Muhasip: Derneğin genel hesap işlerini organize eder. Bu işlere ait defterleri ve dosyaları düzenler. Derneğin gelirlerinin, üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Bankada bulunan para tutarın denetler ve aylık gelir-giderleri gösterir bir rapor tanzim ederek Yönetim Kurulu Başkanlığına verir. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

MADDE 17. DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurul 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerini, Dernek hesaplarının ve Tüzük hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini altı ay geçmeyen aralıklarla denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

MADDE 18. DERNEĞİN ŞUBESİ

Derneğin şubesi bulunmamaktadır.

MADDE 19. DERNEĞİN GELİRLERİ

 1. Üye aidatı: Bir aylık 25.000 (yirmibeşbin T.L.), yıllık 300.000 TL (üçyüzbin TL.) dır.

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin Derneğe yaptıkları her türlü bağış ve yardımlar,

 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertipler, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gösteri, spor yarışmaları, konferanslar, açılacak kantin, satış köşeleri ve büfelerden sağlanacak gelirler.

 4. Derneğe bağışlanan emlak, eşya ve malzeme satışlarından sağlanan gelirler,

 5. Bankadaki paraların faizleri,

 6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

MADDE 20. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

 1. Üye Kayıt Defteri

 2. Karar Defteri

 3. Gelen-Giden Evrak Defteri

 4. Gelir-Gider İşletme defterleri

 5. Bütçe Kesin hesap bilanço defteri

 6. Demirbaş eşya defteri

 7. Alındı belgesi kayıt defteri

MADDE 21. DERNEK GELİRLERİ VE GİDERLERİNDE UYGULANACAK USULLER

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Gelir- gider, işletme defterine yazılır. Dernek gelirlerinden elde edilen paralar milli bir bankada Dernek adına açılan bir hesaba yatırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışda bulunanın kimliği ve imzası bulunur.

MADDE 22. TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek, ikametgahı ile amacına uygun faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernekçe satın alınan bağış yoluyla ve vasiyet yolu ile intikal eden taşınmazların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren yazı ile üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

MADDE 23. DERNEĞİN FESHİ VE TASVİYESİ

Derneğin feshi kararını almak Genel Kurula aittir. Fesih karan Genel Kurul üye tam sayısının 2/3'ünün oyu ile alınır. Derneğin feshi halinde Genel Kurul kararı ile bütün mal varlığı, hak ve alacakları aynı amaçla kurulmuş bir başka Dernek veya kuruluşa devredilir. Derneğin fesh edilmesi halinde Genel Kurulda beş kişilik bir tasviye heyeti teşkil edilir. Bu durum mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

MADDE 24. Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile yasaklanan faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 25: GENEL HÜKÜMLER

Bu tüzükte bulunmayan hususlarda, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 26. İş bu Tüzük 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre hazırlanmış olup, tüzüğe madde ilavesi ve çıkarılması Genel Kurula aittir.

GEÇİCİ MADDE 1.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Altı ay içinde toplanacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, aşağıda isimleri yazılı kimseler, geçici yönetim kurulunu oluşturmaktadırlar.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat BİLGİN
Üye Prof. Dr. Nebil BÜYÜKPAMUKÇU
Üye Prof. Dr. Rıdvan Rauf ÖZKER
Üye  Prof. Dr. Necip Zafer ÖNER
Üye Doç. Dr. Gürhan ÖZCAN
Üye Uzman Dr. Seyhan SÖZAY
Üye Uzman Dr. Hamdi KARAKAYALI

 26 maddeden oluşan iş bu Ana Tüzük kuruluş bildirgesinin ve eklerinin Ankara Valiliği’ne verilmesi sureti ile Tüzel kişilik kazanır.

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Yaşar Ali oğlu, Medine'den doğma Pazar 1944 doğumlu, Rize ili Pazar jlçesi Subaşı köyü 051-01, cilt, 14 kütük, 28 sıra nolarında nüfusa kayıtlı olup, halen Birinci cadde no 77 Bahçelievler Ankara adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruProf. Dr. Nevzat BİLGİN
Ahmet oğlu Nafia'dan doğma Arhavi 1932 doğumlu, Artvin ili Arhavi ilçesi Şenköy köyü 027-1 cilt, 5 sayfa, 2 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen Çayhane sokak no. 35/16 Büyükesat Ankara, adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruProf. Dr. Nebil BÜYÜKPAMUKÇU
Eşref oğlu, Cahide'den doğma Diyarbakır 1940 doğumlu, Diyarbakır ili Merkez ilçesi Ziya Gökalp mahallesi 023-04 cilt, 18 sayfa 342 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen Ceyhan sokak no. i Beysukent Ankara, adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruProf. Dr. Rıdvan Rauf ÖZKER
Ömer oğlu, Fatma’dan doğma Ankara 1926 doğumlu, Ankara ili Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesi 012-1 cilt, 109 sıra, 4 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen EbuzziyaTevfik sokak no. 16/1 Çankaya Ankara, adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruProf. Dr. Necip Zafer ÖNER
Kazım Faik oğlu, Hatice'den doğma Gaziantep 1947 doğumlu, Gaziantep ili, Kilis ilçesi Tabakhane mahallesi 030 cilt, 19 sayfa, 7 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen, Mebus evleri Şerefli sokak no. 10/4 Tandoğan Ankara adresinde ikamet eder.
Mesliği: Tıp DoktoruDoç. Dr. Gürhan ÖZCAN
Ahmet İhsan oğlu, Ayşe'den doğma Dörtyol 1953 doğumlu Bursa İli Yenişehir ilçesi, Tabakane mahallesi 006 cilt, 14 sıra, 24 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen, Kuzgun sokak no. 67/11 Aşağıayranci Ankara adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruUzman Dr. Seyhan SÖZAY
Ahmet Nedim oğlu, Bedia'dan doğma Sarayköy 1965 doğumlu, İçel ili Tarsusu ilçesi Hacıhamzalı köyü 114/04 cilt, 61 sayfa, 078 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup halen İçel sokak Aziz Apt. no. 11/10 Yenişehir Ankara adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp DoktoruUzman Dr. Hamdi KARAKAYALI
Müslim oğlu, Gülsevil'den doğma Ankara 1963 doğumlu, Ankara ili Ayaş İlçesi Hacıven mahallesi, 006/02 cilt, 3 sayfa, 85 kütük nolarında nüfusa kayıtlı olup, halen Emek mahallesi 8. cadde Yıldıztepe 6. Blok no.83 Ankara Adresinde ikamet eder.
Mesleği: Tıp Doktoru

Copyright © Baskent University Hospital 2005. Printed in Turkey. All Rights Reserved.